Hyundai Motor News

Licenčné podmienky

Texty a obrazy, ako aj obsah tejto webovej stránky sú chránené autorským právom a ďalšími zákonmi, ktoré upravujú ochranu práv duševného vlastníctva. Všetky zobrazené ochranné známky slov a log spoločnosti HYUNDAI MOTOR COMPANY sú chránené zákonmi o ochraných známkach. Obsah tejto webovej stránky nesmie byť kopírovaný na komerčné účely, taktiež nesmie byť rozširovaný, zmenený alebo sprístupňovaný tretím osobám na komerčné účely. Hoci bola venovaná najväčšia pozornosť pri navrhovaní týchto stránkach, nemôžeme zaručiť, že informácie sú bez chýb a úplne správne. Preto vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za škody vyplývajúce z použitia informácií uvedených na tejto internetovej stránke, ak škody vznikli v dôsledku hrubej nedbanlivosti alebo úmyselne.